Algemene voorwaarden Dutch Wool Diva 

Versie geldig vanaf 1 mei 2023.

Gegevens

Dutch Wool Diva

Willem de Zwijgerlaan 55

6904 CD  ZEVENAAR

Tel:       06-39452958

Mail:     info@dutchwooldiva.nl

KvKnr:  09206845

BTWnr. NL001861539B62

Artikel 1. Algemeen

1.1       Onder ‘Dutch Wool Diva’ wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Dutch Wool Diva

1.2       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Dutch Wool Diva voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Dutch Wool Diva voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Dutch Wool Diva erkend.

1.5       In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6       Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Dutch Wool Diva.

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Dutch Wool Diva eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Dutch Wool Diva of een door Dutch Wool Diva verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Dutch Wool Diva en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van Dutch Wool Diva gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       Dutch Wool Diva kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

2.7       Artikelen die afgeprijsd zijn kunnen niet geruild worden.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2       Dutch Wool Diva garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3       Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze binnen 5 werkdagen na bestelling verzonden. Als de bestelling vertraging oploopt neemt Dutch Wool Diva zo snel mogelijk contact op via email om de klant daarvan op de hoogte te stellen.. Voor het verzenden van bestelde zaken zal Dutch Wool Diva verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Dutch Wool Diva bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

4.2       De bestelde goederen worden per postvervoerder (PostNL, UPS, DHL, DPD, etc.) bij afnemer afgeleverd.

4.3       Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

4.4       Aan de leveringsplicht van Dutch Wool Diva zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dutch Wool Diva geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1       Een door Dutch Wool Diva opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Dutch Wool Diva zijn, waarna Dutch Wool Diva zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal Dutch Wool Diva(opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1       Onverminderd de rechten van Dutch Wool Diva op basis van de wet is Dutch Wool Diva gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer;

–           indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dutch Wool Divaomstandigheden ter kennis komen die Dutch Wool Diva goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

–           indien Dutch Wool Diva bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of onvoldoende is (ondanks sommatie)

–           in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe

–           gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2       Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Dutch Wool Diva zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dutch Wool Divabevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3       De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Dutch Wool Diva, indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Dutch Wool Diva heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij Dutch Wool Diva. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 10 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt Dutch Wool Diva na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 7. Overmacht

7.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Dutch Wool Diva geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Dutch Wool Diva en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

7.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Wool Diva de verbintenis had moeten nakomen.

7.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Dutch Wool Diva niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.4       Indien Dutch Wool Diva bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1       Dutch Wool Diva biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2       Dutch Wool Diva is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Dutch Wool Diva) deze gebreken onmiddellijk doch uiterlijk binnen 7 werkdagen schriftelijk (per email) te melden aan Dutch Wool Diva. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden (60 dagen) na levering aan Dutch Wool Diva teruggezonden worden. Bij bestelling via de website gaat u vooraf akkoord met deze bepaling. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

8.4       Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik,dun).

8.5       Indien klachten van de afnemer door Dutch Wool Diva gegrond worden bevonden, zal Dutch Wool Diva naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Dutch Wool Diva en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Dutch Wool Diva voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.6       Deze garantie geldt niet indien:
A) en zolang de afnemer jegens Dutch Wool Diva in gebreke is.
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld er sprake is van oneigenlijk gebruik of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Dutch Wool Diva en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

8.7      Op patronen (zowel digitaal als op papier) wordt geen garantie gegeven.

8.8      Op afgeprijsde artikelen wordt geen garantie gegeven.

8.9      Op producten die op bestelling en in opdracht van de klant vervaardigd, geverfd danwel samengesteld zijn wordt geen garantie gegeven.

Artikel 9. Betaling

9.1       Tenzij anders is overeengekomen (zie lid 9.1a en 9.1b), dient de betaling middels een online banktransactie (overschrijven, PayPal) plaats te vinden voorafgaand van aflevering van de producten. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.1a      Indien afnemer niet vooruit wenst te betalen kan men de levering onder rembours laten bezorgen. Het leveren onder rembours kan uitsluitend na email of telefonisch contact geregeld worden. Extra kosten voor het leveren onder rembours zijn volledig voor rekening en risico van de afnemer.

9.1b      Dutch Wool Diva is een postorderbedrijf dat wil zeggen dat de goederen via de post geleverd worden. Er is geen bezoekadres en het is daarom niet mogelijk om bestellingen af te halen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1      De eigendom van alle door Dutch Wool Diva aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Dutch Wool Diva zolang de afnemer de vorderingen van Dutch Wool Diva uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

10.2      De door Dutch Wool Diva geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen uitsluitend na overleg en akkoord van Dutch Wool Diva worden doorverkocht mits de geleverde zaken niet vallen onder het intellectueel eigendom van Dutch Wool Diva.

10.3      Alle eigen ontwerpen en handgemaakte producten zijn het intellectueel eigendom van Dutch Wool Diva en mogen derhalve niet worden doorverkocht danwel gereproduceerd of verhandeld worden (zie Artikel 12).

Artikel 11. Privacy

11.1      Dutch Wool Diva respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Dutch Wool Diva niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2      Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Dutch Wool Diva kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Dutch Wool Diva (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Dutch Wool Diva. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Dutch Wool Diva is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Dutch Wool Diva, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Dutch Wool Diva is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3      Dutch Wool Diva verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Dutch Wool Diva geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Dutch Wool Diva geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, etc., uitsluitend bij Dutch Wool Diva en/of haar leveranciers.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Dutch Wool Diva is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14. Geschillen

14.1      Alle artikelen worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt en voorafgaand aan verzending gecontroleerd op eventuele fouten en gebreken. Mocht afnemer desondanks een klacht hebben over een artikel, dan kun je binnen 7 werkdagen na ontvangst contact opnemen met Dutch Wool Diva. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur. Dutch Wool Diva zal in overleg met afnemer proberen het probleem op te lossen en in geval van productiefouten de mogelijkheid bieden het artikel te retourneren. De verzendkosten voor retourneren zijn voor rekening van afnemer. Indien Dutch Wool Diva akkoord gaat met retourzending krijgt afnemer het aanschafbedrag exclusief de verzendkosten teruggestort of wordt het artikel omgeruild danwel vervangen zonder daarvoor extra verzendkosten voor te berekenen.

14.2      Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden als er sprake is van productiefouten. Kleine onvolkomenheden, hierna nader te noemen, zijn het gevolg van handwerk en daarom geen productiefouten. Onder kleine onvolkomenheden wordt bv. verstaan: knoopje in het garen, niet geheel egaal geverfd product, kleine kleurverschillen, niet geheel gelijkmatig gesponnen draad (dik,dun).

14.3      Ruilen van artikelen is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen mits de artikelen ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Neem daarvoor altijd eerst contact op met Dutch Wool Diva. De verzendkosten voor het retourneren alsmede het opsturen van ruilartikelen zijn voor uw eigen rekening! Dutch Wool Diva is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan of het zoekraken van artikelen die retour gezonden worden. We raden daarom altijd aan retour artikelen retour te sturen met track & tracecode. Na ontvangst van de retourartikelen ontvangt u een betaalverzoek voor de verzendkosten van de nieuwe artikelen.